تور مشهد دی ماه ۹۹

تور ارمنستان
تور ارمنستان بهمن ۹۹
ژانویه 12, 2021
تور کیش ارزان
تور کیش بهمن ماه ۹۹
ژانویه 15, 2021
نام هتلخدمات هتلقیمت ۲ تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت ۳ تخته هر نفر
رازی**BB1.540.0002.240.0001.520.000
پر ستاره**BB1.620.0002.320.0001.600.000
انقلاب***BB1.670.0002.370.0001.650.000
سارینا****BB1.760.0002.460.0001.740.000
قیمت ها به تومان می باشد

ﺗﻮرھﺎ ﭼﺎرﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺴﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ۱۴:۰۰ و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ۱۲:۰۰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮرھﺎی آﺧﺮ ھﻔﺘﻪ دارای ۶۰ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺗﻮرھﺎی آﺧﺮ ھﻔﺘﻪ: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﮭﺎ در روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ